وبلاگ همسفران نمایندگی رودکی این سـایت به هدف ارایه تجربیات درمان تدریجی اعتیـاد، ارایه مقـالات علمـی و سایر مطالب مختلف شکل گرفته است این سایت به شخص خـاصی تعلق ندارد، شما هم می توانید از این مطالب استفاده کرده و از اخبار کنگره 60 نمایندگی شهرقدس(رودکی) بهره برداری نمایید. http://hamsafar-s.mihanblog.com 2018-10-16T08:43:18+01:00 text/html 2018-10-16T03:30:00+01:00 hamsafar-s.mihanblog.com همسفر منیره کارگاه آموزشی همسفران؛ از فرمانبرداری تا فرماندهی http://hamsafar-s.mihanblog.com/post/1231 <div style="text-align: center;"><span lang="AR-SA" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; text-align: justify;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://up.c60.ir/repository/26514/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B297/IMG_6095.jpg" alt=""></span></div><span lang="AR-SA" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; text-align: justify;"><div style="text-align: center;"><span lang="AR-SA" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; text-align: justify;"><br></span></div>ما باید سعی کنیم از نفس خود فرمان‌برداری نکنیم؛ بلکه فرمان‌بردار عقل باشیم تا بتوانیم ذره‌ذره فرماندهی نیروهای درونی خود را به دست آوریم و به فرماندهی درون خودمان برسیم و هم فرماندهی بیرون.</span><span dir="LTR" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; text-align: justify;"></span><span dir="LTR" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; text-align: justify;"></span><span dir="LTR" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; text-align: justify;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span> text/html 2018-10-14T04:30:00+01:00 hamsafar-s.mihanblog.com نماینده همسفران رودکی(همسفر ظریفه) مشارکت مکتوب،لژیون خانم ژیلا http://hamsafar-s.mihanblog.com/post/1230 <div style="text-align: right;"><div style="text-align: center; color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><span lang="AR-SA" style="text-align: justify; line-height: 20px;"><img src="http://uupload.ir/files/pjdl_capture.jpg"></span></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: start;"><span lang="AR-SA" style="text-align: justify; line-height: 20px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="AR-SA" style="text-align: right;"><br></span></font></span></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: start;"><span lang="AR-SA" style="text-align: justify; line-height: 20px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="AR-SA" style="text-align: right;">تعدادی از رهجویان</span><span dir="LTR" style="text-align: right;"></span><span dir="LTR" style="text-align: right;"></span><span dir="LTR" style="text-align: right;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="text-align: right;">کمک راهنمای محترم، سرکار خانم ژیلا</span><span dir="LTR" style="text-align: right;">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="text-align: right;">در خصوص دستور جلسه</span><span dir="LTR" style="text-align: right;"></span><span dir="LTR" style="text-align: right;"></span><span dir="LTR" style="text-align: right;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;"</span><span dir="LTR" style="text-align: right;">&nbsp;<b>فرمانبرداری و فرماندهی</b></span><span dir="RTL" style="text-align: right;"></span><span dir="RTL" style="text-align: right;"></span><span lang="AR-SA" style="text-align: right;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>"مطالبی را ارائه نموده‌اند که در ادامه به‌صورت مشارکت تقدیم شما عزیزان می‌گردد</span><span dir="LTR" style="text-align: right;"></span><span dir="LTR" style="text-align: right;"></span><span dir="LTR" style="text-align: right;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></font></span></div><div><span lang="AR-SA" style="text-align: justify; line-height: 20px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span dir="LTR" style="text-align: right;"><br></span></font></span></div></div> text/html 2018-10-11T03:30:00+01:00 hamsafar-s.mihanblog.com نماینده همسفران رودکی(همسفر ظریفه) به دست گرفتن فرماندهی؛نوشته همسفر نجمه http://hamsafar-s.mihanblog.com/post/1226 <span lang="AR-SA" style="text-align: justify;"><div style="font-size: small; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; text-align: center;"><span lang="AR-SA"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://up.c60.ir/repository/26514/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B297/33.jpg" alt="" style="text-align: justify;"></span></div><div style="font-size: small; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-family: &quot;B Nazanin&quot;; font-size: 12pt; text-align: right;"><br></span></div><div style=""><span style="text-align: right;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" style="" size="2">در کنگره از طریق امواج محبت است که ما، در کنار هم جمع شده‌ایم و اساتیدی که این راه را رفته‌اند، به ما آموزش می‌دهند، پس پیوند محبت باعث می‌شود، استاد فرمانی که می‌دهد، بر دل بنشیند و باعث فرمان‌برداری ما شود.</font></span></div></span> text/html 2018-10-09T06:05:23+01:00 hamsafar-s.mihanblog.com همسفر فاطمه کارگاه آموزشی همسفران؛سیستم ایکس http://hamsafar-s.mihanblog.com/post/1229 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://up.c60.ir/repository/26514/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B297/IMG_6076.jpg" alt=""></div><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; text-align: justify;"><div><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; text-align: justify;"><br></span></div>اگر سیستم ایکس را به تعادل برسانیم، بیماری درمان می‌شود که در سیستم متعادل بودن آن شرط اساسی سلامت جسم و روان است،</span> text/html 2018-10-07T04:30:08+01:00 hamsafar-s.mihanblog.com نماینده همسفران رودکی(همسفر ظریفه) مشارکت مکتوب؛ لژیون خانم اکرم http://hamsafar-s.mihanblog.com/post/1223 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src=" http://uupload.ir/files/pjdl_capture.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: start;"><span lang="AR-SA" style="text-align: justify; line-height: 20px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="AR-SA" style="text-align: right;">تعدادی از رهجویان</span><span dir="LTR" style="text-align: right;"></span><span dir="LTR" style="text-align: right;"></span><span dir="LTR" style="text-align: right;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="text-align: right;">کمک راهنمای محترم، سرکار خانم اکرم</span><span dir="LTR" style="text-align: right;">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="text-align: right;">در خصوص دستور جلسه</span><span dir="LTR" style="text-align: right;"></span><span dir="LTR" style="text-align: right;"></span><span dir="LTR" style="text-align: right;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;"</span><span dir="LTR" style="text-align: right;">&nbsp;<b>سیستم ایکس</b></span><span dir="RTL" style="text-align: right;"></span><span dir="RTL" style="text-align: right;"></span><span lang="AR-SA" style="text-align: right;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>"مطالبی را ارائه نموده‌اند که در ادامه به‌صورت مشارکت تقدیم شما عزیزان می‌گردد</span><span dir="LTR" style="text-align: right;"></span><span dir="LTR" style="text-align: right;"></span><span dir="LTR" style="text-align: right;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></font></span></div><div><span lang="AR-SA" style="text-align: justify; line-height: 20px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span dir="LTR" style="text-align: right;"><br></span></font></span></div></div> text/html 2018-10-06T05:40:01+01:00 hamsafar-s.mihanblog.com نماینده همسفران رودکی(همسفر ظریفه) سیستم ایکس؛نوشته کمک راهنما همسفر لیلی http://hamsafar-s.mihanblog.com/post/1221 <div><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src=" http://uupload.ir/files/4kcd_12.jpg" alt=""></div><div><br></div><div>ایکس سیستمی است در بدن که مربوط به غدد برون ریز و درون ریز بدن و نوروترنسمیترهای مغزی می باشد که در این سیستم متعادل بودن آن شرط اساسی سلامت جسم و روان است.</div> text/html 2018-10-04T19:37:05+01:00 hamsafar-s.mihanblog.com نماینده همسفران رودکی(همسفر ظریفه) اطلاعیه تکمیل و دریافت فرم کمک راهنمایی تازه واردین http://hamsafar-s.mihanblog.com/post/1217 <div style="text-align: center;"><img src="http://up.c60.ir/repository/7301/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%20%D9%87%D8%A7/etelaiy.jpg"></div> text/html 2018-10-02T03:30:25+01:00 hamsafar-s.mihanblog.com همسفر مژگان کارگاه آموزشی خصوصی همسفران نمایندگی شهرقدس با دستور جلسه وادی اول و تاثیر آن روی من http://hamsafar-s.mihanblog.com/post/1215 <div style="text-align: center;"><hr><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://up.c60.ir/repository/30618/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%2097/_888%20%281%29.jpg" alt=""></div><div style="text-align: start;"><br></div><div style="text-align: start;">وادی اول درباره تفکر و اندیشه است و ما برای انجام امور زندگی به آن نیاز داریم، چون سرنوشت و تقدیر ما را رقم می‌زند و ما با فرمان‌برداری می‌توانیم به‌فرمان عقل نزدیک شویم.</div><div><br></div></div> text/html 2018-10-01T17:43:32+01:00 hamsafar-s.mihanblog.com نماینده همسفران رودکی(همسفر ظریفه) برگزاری آزمون داخلی همسفران نمایندگی رودکی http://hamsafar-s.mihanblog.com/post/1216 <div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">روز دوشنبه&nbsp;</font><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">روز دوشنبه&nbsp; 1397/7/9 دوازدهمین آزمون همسفران نمایندگی رودکی ساعت 14:30 برگزار گردید.</span></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://up.c60.ir/repository/30618/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%2097/_128.jpg" alt=""></div> text/html 2018-09-30T04:30:16+01:00 hamsafar-s.mihanblog.com نماینده همسفران رودکی(همسفر ظریفه) مشارکت مکتوب،لژیون خانم لیلی http://hamsafar-s.mihanblog.com/post/1214 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://up.c60.ir/repository/30618/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%2097/Mosharekat1.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: start;"><span lang="AR-SA" style="text-align: justify; line-height: 20px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="AR-SA" style="text-align: right;">تعدادی از رهجویان</span><span dir="LTR" style="text-align: right;"></span><span dir="LTR" style="text-align: right;"></span><span dir="LTR" style="text-align: right;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="text-align: right;">کمک راهنمای محترم، سرکار خانم لیلی</span><span lang="AR-SA" style="text-align: right;">در خصوص دستور جلسه</span><span dir="LTR" style="text-align: right;"></span><span dir="LTR" style="text-align: right;"></span><span dir="LTR" style="text-align: right;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;"</span><span dir="LTR" style="text-align: right;">&nbsp;وادی اول وتاثیر آن روی من</span><span lang="AR-SA" style="text-align: right;">"مطالبی را ارائه نموده‌اند که در ادامه به‌صورت مشارکت تقدیم شما عزیزان می‌گردد</span><span dir="LTR" style="text-align: right;"></span><span dir="LTR" style="text-align: right;"></span><span dir="LTR" style="text-align: right;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></font></span></div></div>